English sounds, INFANTIL/PRESCHOOL, Kindergarten books

Dear Zoo literacy activities

“I wrote to the zoo and they sent me a…”… I would never have imagined how engaging a simple beginning of a story could be. So, Dear zoo has become in a must have book in our classroom library.

“I wrote to the zoo and they sent me a…”……nunca pensei que un comezo tan sinxelo poidera chegar ser tan atractivo para os rapaces. Así que, Dear Zoo pasa a ser un imprescindible na nosa biblioteca de aula.

Why do children love Dear Zoo? Firstly, because of its subject matter. Kids always enjoy visiting zoos, talking about their pets, seeing animals on TV or wacthing animation films like Madagascar.

Por que lle gusta tanto? En primeiro lugar, pola súa temática. Os cativos gozan visitando zoos, falando das súas mascotas, mirando pelis de animais,…

Before reading the book, this book provided a great opportunity for activating prior knowledge while sharing experiences through simple questions like (in their mother tongue):
Who has been to a zoo? 
What was it like? 
What animals did you see there? 
What animal was your favourite? And so on. 

Asemade, antes de lelo, partindo dunha serie de preguntas na lingua materna, permitiunos compartir experiencias e activar coñecementos previos.

Secondly, because of its simple, repetitive and funny language. The lift-the-flaps make it engaging and suspenseful read both ways. After reading it a couple of times, children involved in the story naming the animals in the cages or moving like the animals.

En segundo lugar, grazas a súa linguaxe simple, repetitiva e divertida. As solapas fan que os rapaces sen enganchen a historia grazas ao suspense que provoca intentar adiviñar que hai dentro de cada gaiola. Despois dun par de lecturas en voz alta, todos querían dicir o nome dos animais ou imitar o seu movemento, o que os fixo partícipes da historia.

Thirtly, because of the vocabulary that allows us to talk about. It provided not only the opportunity for learning animal words in a fun way, but practising colours and adjectives, comparing animals or making different conecctions. I read the book aloud, page by page and then I paused and asked children if they were able to name or point to something that was big or heavy or someone in the class who was tall or grumpy. 

Por último, o vocabulario. Dear zoo no só nos dou a oportunidade de aprender o vocabulario dos animais dun xeito divertido senón que nos permitiurepasar as cores e adxectivos. comparar animais e establecer diferentes conexións. Parando en cada páxina, pedinlles que sinalaran obxectos da aula grandes ou pesados ou a alguén que fora alto ou algo gruñón.

Moreover, we focused on how letters sound. Reading is not an aim in kindergarten but teaching letter sounds is one essential step in teaching kids to read. This can be done in various ways, but one of the most effective methods is to use flashcards.

Ademais, centrámonos en aprender o son das letras. Aprender a ler non é un obxectivo de Ed. Infantil pero recoñecer o son das letras é un paso esencial para aprender a ler, sobre todo empregando tarxetas.

 PHONEMIC AWARENESS & WORD RECOGNITION

INITIAL LETTERS & TRACING

3º ciclo, Dialogues and role plays

STAYHOME DIALOGUES LEVEL 5

We have to stay at home and we can’t see  talk to our friends. Nonetheless this must not be an impediment to achieve interesting activities as if we were at school. Here you have some dialogues acting out by students about animals  in level 5.

Aínda que temos que ficar na casa e nin podemos ver nin falar cos nosos compañeiros, iso non é impedimento para que poidamos realizar actividades conxuntas como se estivésemos no cole. Déixovos uns diálogos realizados polos alumnos de 5º.

CONGRATULATIONS CHILDREN!!!!

 

 

2º ciclo

ANIMAL DOMINO

Do you want to play domino?

Yesterday, students in level 3 spent the whole lesson playing an animal domino. And, at the same time, the vocabulary and structures of unit  5 were reinforced in a very fun way . We had a great time! If you want to play this domino, click on the photo and download the SMART NOTEBOOK file.

pizap.com13987987282362Onte, os rapaces de 3º pasaron toda a clase xogando ao dominó.Ao mesmo tempo, repasamos o vocabulario e as estructuras da unidade 5 dun xeito ameno e divertido. Pasámolo xenial! Se queredes descargar o archivo para traballar na pizarra dixital, clicade na imaxe.

Pronto publicaremos unha páxina coas actividades Notebook que empregamos na aula de inglés!

Soon we will be publishing a new page with all the Notebook activities used in our English classes.

2º ciclo, The Animal Kingdom Project 2014

Animal ABC videos 1

As you know, students in level 4 are working on a project about animals.
Xa sabedes que os rapaces de 4º están traballando nun proxecto sobre animais.
DSC_0334We decided to find out how many animals we were able to  remember. We realised that we remembered lots of them. Then, as we are reviewing the alphabet, each child created one animal abc. They used some books and watched videos to complete their alphabets.We discovered some strange animals like uakaris or xantus!
Pois ben, decidimos averiguar cantos animais  eramos quen de recordar. E decatámonos de que recordabamos unha morea. Logo, como tamén estabamos recordando a abecedario, cada rapaz elaborou un alfabeto cos nomes de animais. Empregaron algúns libros e viron videos para completar os seus alfabetos. Descubrimos algúns animais moi raros como os uakaris!pizap.com13951721315191Finally, we worked in small groups in order to create new animal alphabets. In this case, they had to agree how to choose the animals for the alphabets. Some groups only included their favourite animals. Other groups decided to include some strange animals they didn’t know.

Pantallazo

Finalmente, traballamos en pequenos grupos para elaborar novos abecedarios. Neste caso, tiveron que porse dacordo no modo de elexir os animais para os seus abecedarios. Algúns grupos decidiron incluir só aos seus animais favoritos. Outros engadiron algúns animais raros que atoparon e que non coñecían.

Here you have the first one.

3º ciclo, The Animal Kingdom Project 2014

Animal alphabet

elefDo you know that there are over 1 500 000 different species of animals in the world? But… How many animals can you name?

Sabías que hai unhas 1.5000.000 especies diferentes de animais no mundo? Pero… Cantos podes ti nomear?

Why don’t we create our ABC Animal ? First, try to name all the animals can you remember and then take a look at these videos to learn more words. Finally,choose one animal for each letter of the English alphabet and  create your own ABC Animal. If you want, there are many books in the English classroom you can use to look for  more animal words.

Que vos parece se creamos o noso abecedario de animais? Primeiro, tenta de nomear todos aqueles que recordes e despoisbótalle un ollo a estes videos para aprender máis. Por último, elixe un animal para cada letra do alfabeto inglés e crea o teu propio abecedario. Se queres, tes unha chea de libros na clase para buscar máis nomes de animais.

Let’s start with our first animal alphabet created two years ago by students in level 5.

Or take a look at our former project about animals

2º ciclo, The Animal Kingdom Project 2014

Living and non living things

animal_kingdom_animals_around_the_world_print-r4be68ca380cf499eaff572f59600ca1d_w2g_8byvr_512My students in level 4 are looking foward to starting a project about The Animal Kingdom becouse, they are really interested in all sorts of animals.
But…
Are animals living or non living things? Take a look at this prezi and you will learn how to distinguish what is living and nonliving.

Os rapaces de 4º están desexando comezar o proxecto sobre o Reino Animal pois están moi interesados en todo tipo de animais.
Per…
Son os animais seres vivos ou materia inerte? Botádelle unha ollada a este prezi e aprenderedes a distinguir os seres vivos da materia inerte.

2014-01-15_2251

3º ciclo, Sutdents works

Describing and comparing animals

The end of the school year is around the corner and my students in level 5 are preparing their last works before holiday break. In this task, they  have to choose two animals from an exercise they have already done in their activity books.

After describing the animals and using the information given in that exercise, they have to compare them.Finally, they will make an oral presentation.

O final do curso está a piques de chegar e os rapaces de 5º están a preparar os seus últimos traballos antes das vacacións. Esta vez teñen que escoller dous animais dun exercicio que xa fixeron no caderno de actividades. Despois de describilos, teñen que comparalos e presentar o seu traballo na clase.

Here you have the first ones/Aquí tendes os primeiros: