1º ciclo, Abilities, Art Crafts

Can you…? spinners

I love using spinners because of the benefits of using then as a learning resource.

  • Spinners provide a fun and exciting way of helpling kids practice vocabulary or structures as they see it more as a game.
  • Word recognition helps develop reading ability faster.
  • They can be used anywhere at home, at school or even in the car.

If you are teaching how to ask about abilities, you can use this Can you…? spinner. It focuses on the vocabulary worked in our unit 2:sing, ride a bike, make models, juggle, play the guitar, do karate, dance and paint, but one blank spinner template is avaliable if you want your kids desing their own wheel.

Encántame usar as ruletas polos beneficios que teñen como recurso educativo.

  • As ruletas proporcionan unha forma divertida e emocionante de axudar aos nenos para practicar o vocabulario e as estruturas xa que o ven máis como un xogo.
  • O recoñecemento das palabras axuda a desenvolver a habilidade lectora máis rápido.
  • Podémolas usar onde queiramos; no cole, na casa, no coche,..

Se queres traballar na aula como preguntar polas habilidades , podes empregar este recursos. O vocabulario empregado é o que estamos a traballar na aula pero tes unha versión en blanco se queres que os alumnos deseñen eles mesmos a súa ruleta.

GET THE FREE PRINTABLE

2 versions are included.

Version 1: This is probably the most basic way to make a spinner! Simply poke a pencil through your card game disc and spin it like a top. The good thing about this method is that every child in your class can have their own spinner. However, I have found that the hole in the middle of the card quickly starts to widen and the disc falls down.

Versión 1: Esta é probablemente a forma máis básica de facer unha ruleta! Simplemente insira un lapis a través do seu disco de xogo de cartas e víreo como unha buxaina. O bo deste método é que cada neno da túa clase pode ter a súa propia ruleta. Con todo, descubrín que o orificio no medio da tarxeta comeza a alargarse rapidamente e o disco cae.

Version 2:This is one of the easiest and most effective ways to make a home-made spinner, and my personal favourite! Cut out the top and bottom part of the spinner.Punch a hole through the middle (top and bottom part) and insert a brass paper fastener through the holes on both top and bottom part and children can play with their classmates.

Versión 2: Esta é unha das formas máis fáciles e efectivas de facer unha ruleta caseira, e a miña favorita! Recorta a parte superior e inferior da roda xiratoria. Faga un burato no medio (parte superior e inferior). Insira o cravo a través dos buracos na parte superior e inferior e os rapaces xa poderán xogar cos seus compañeiros.

Abilities, Ability Board Game, BOARD GAMES

A board game for expressing abilities

dice_1 Here you have a board game for expressing abilities created specially for my students in level 3.
Use this after a lesson about ´abilities´ to revise affirmative and negative sentences with personal pronoums he/she.
It may be played in pairs or in small groups.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aquí tendes un xogo de mesa para expresar habilidades creado especialmente para os meus alumnos de 3º. Podesdes usalo o final da unidade “abilities” para revisar as oracións afirmativas e negativas cos pronomes persoais he/she. Os rapaces poden xogar en parellas ou en pequenos grupos.

512_rdie

                     

Board game for expressing abilities Board game

 

You can find more board games  in a website called Esl Printables where English Language teachers exchange resources: worksheets, lesson plans,  activities, etc.
The  collection is growing every day with the help of many teachers. If you want to download you have to send your own contributions. You only have to register.

ESL Printables presents a new tool which allows teachers to create online exercises (quizzes, tests, crosswords,etc).The exercises created with this tool will be available for free in the site: www.englishexercises.org. You need no points to use them.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1j Podedes atopar máis xogos de mesa na páxina Esl Printables onde @s profesor@s de inglés intercambian recursos: fichas, unidades didácticas, actividades, etc… A colección vaise incrementando día a día coa axuda de moitos mestres. Se queredes descargar algo tendes que contribuir con algún recurso propio. Só tendes que rexistrarvos.

Esl Printables presenta ademais unha nova ferramenta que permite crear exercicios online(quizzes, tests, crucigramas, etc…)Os exercicios creados con esta ferramenta son gratuítos en www.englishexercises.org. Non necesitades puntos para empregarlas.

Abilities, VOCABULARY AND GRAMMAR ACTIVITIES

What can you do?

Take a look at this video.
What can the pumpkins do?

And you, … What can you do?
Let’s practice

can/can´t, by Edite Tentere
Find this and other modals exercises in English Exercises .org

Can / Can´t, by deinha
Find this and other modals exercises in English Exercises .org

can can´t, by whitetulip
Find this and other modals exercises in English Exercises .org

Now, click on the picture. You can find lots of games on unit 2. Enjoy them!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Agora, clicade no debuxo. Poderedes atopar moitos xogos na unidade 2. Disfrutade deles!

            Practise CAN in affirmative, negative and interrogative sentences with this game !.
            Thanks to Collège Marc Chagall for this funny game.