3º ciclo, level 5, level 5, level 5

Mission 2: A survey about frecuency

They got it! Mission 2 is over.

In this new mission, students in Level 5 found out about the frecuency students in Level 6 do something at the weekend and wrote a short report.

Nesta ocasión, os alumnos de 5º averiguaron a frecuencia coa que os alumnso de 6º fan unha actividade durante o fin de semans e escribiron un pequeno informe. Para iso, tiñan que superar estes niveis:

To do so, they had to beat different levels working in pairs:

Level 1: Select a survey topic and write a questionare.

In this level, I previously explain what a survey is and why people do them. Furthermore, we learnt how to plan a survey.

Neste nivel, previamente expliqueilles que era unha enquisa e porqué se facían, Asemade, aprendemos cales eran os pasos fundamentales a seguir cando planificamos unha enquisa.

The main aim in this level was each pair to use their initiative to choose a survey topic and write the appropiate question.

Primeiro, tiveron que empregar a súa iniciativa para escoller o tema da súa enquisa e escribir a pregunta apropiada.

Level 2: Interview students in Level 6

Students used a tally chart as a method to collect information they needed. Then, counting the tally marks , they had to represent the information using a pie chart or a bar graph as instruments to help us understand the information.

The aim of this level was to develop children mathematical skills when they doing a tally chart and converting the data into a pie chart.

Para realizar este nivel, as parellas empregaron unha táboa de conteo como método para recoller a información e, para representar a información podían empregar ou unha gráfica de barras ou unha gráfica circular. O obxectivo neste nivel era desenvolver as súas habilidades en matemáticas.

Level 3: Write a draft.

Level 4: Prepare the report.

Level 5: Make an oral presentation.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE RESOURCES

2º ciclo, Portfolio

Portfolio: Interview with a friend

In this occasion, the task consisted on writing about a friend’s tastes. First, children had to develop and implement a short survey that provide information about their friends’ likes, dislikes, and special interests.Then, they wrote a report using all the information gathered in the interviews.

I like this type of tasks because they let students use all they are learning in a real contest  giving meaning to our daily and long term work.

Thanks children in Level 5 for collaborating with us!

Nesta ocasión, a tarefa consistiu en escribir sobre os gustos dun amigo. Primeiro, tiveron que elaborar unha enquisa e entrevistar a un amigo maior elexido por eles para obter información que logo usaron para escribir un informe real.

O motivo polo que empregamos este tipo de tarefas é porque nos proporcionan un contexto real no que aplicar o que estamos a traballar na aula dándolle sentido ao noso traballo diario.

Gracias aos rapaces de 5º por colaborar nesta tarefa!

First step: The interview allows to develop the oral skills and provides us a good opportunity to check, correct and improve.

Second step: The report allows to develop the writing skills

3º ciclo, OUR PROJECTS, Sutdents works, Tv Habits Reports

Tv Habits Report

imagesHere you have our last project in Level 6: They had to find out about their classmates’ Tv Habits.

Aquí tendes o noso último proxecto en 6º de Primaria: os rapaces tiveron que averiguar os hábitos televisivos dos seus compañeiros.

First, they wrote some questions to get the information required to prepare the report.

Then, the children went round the class, asking everyone their questions and noting down the answers.

Primeiro, escribiron algunhas preguntas que lles permitiran conseguir a información necesaria para escribir o informe.

Logo, os rapaces foron pola clase preguntando aos seus compañeiros e anotando as respostas.

Finally, once they had all the answers, they reported  the information in some bar graphs and wrote short texts to explain what the bar graphs showed.

Finalmente, unha vez conseguidas todas as respostas, redactan un pequeno informe sobre a información representada nas gráficas.

And these are their TV habits reports!!

pizap.com13915408494551

pizap.com13915410159461