2º ciclo, Liveworksheets, Town

My town

This year is being made very hard for everybody, particulary for all those children who has to stay at home and continue to work.

This month, some of my students has suffered this situation but, all they have overcome or are in the process of overcoming it with the help of their families and classmates.

Students in level 4 wanted to help one classmate with the topics they were studying at school. So, they prepared and recorded a video to learn the prepositions of place. It has been a very rewarding experience for all of us!!!!

Este ano está sendo bastante duro e complicado para todos, en especial para todos os nenos que teñen que ficar na casa e continuar, na medida das posibilidades, co traballo . Este mes, algún dos meus rapaces pasaron por esta situación pero, todos eles ou xa están de volta ou a piques de retomar as clases.

En 4º, os compañeiros dunha alumna quixeron axudala a seguir o ritmo da clase preparando e grabando un vídeo para aprender as preposicións de lugar. Realmente resultou unha experiencia increíble e moi satisfactoria para todos nós.

PREPOSITIONS from María Abilleira Pomar on Vimeo.

In spite of the thecnical and connection problems, videoconferencing and interactive educational resources like Genially are being very helpful in keeping in touch with students and families and practising the oral skills.

A pesar dos problemas técnicos e de conexión, as videoconferencias e as ferramentas para a creación de contido educativo como Genially estannos a axudar a manter o contacto coas familias e alumnos e para practicar as habilidades orais a distancia.

https://view.genial.ly/604348d9b75eaa0d49a2e1a3

Finally, LIVEWORKSHEETS , our great discovery last year, is being our number one online educational tool together with the virtual classroom, Here you have some exercises to practise the oral and writing skills.

Finalmente, Liveworsheets, o noso gran descubrimento o curso pasado, segue a ser a nosa ferramenta número un xunto coa Aula Virtual. Aquí vos deixo algunhas fichas para practicar as habilidades orais e escritas na unidade My Town que estamos a traballar tanto en 3º como en 4º de Primaria este mes.

Liveworksheets, Prepositions of place

Prepositions of place

Do you like playing computer games? It’s time to learn English in a different way. Click on the pictures and enjoy learning at home. Please, remember to send me your score.

Gústanvos os xogos de ordenador? Chegou o momento de aprender inglés doutro xeito. Clicade nas imaxes e gozade aprendendo na casa. Non esquezades enviar o resultado das actividades antes de comprobar as respostas. Seguide os pasos indicados(usade este correo 18teachermaria@gmail.com)2º ciclo, Portfolio, Sutdents works

The house of our dreams

How do you imagine your perfect house?

This is the question I put to my students in Level 3. So, why don’t  become interior designers?
In this case, they had to works in pairs to design the room of their dreams. We had a huge house with six empty rooms: two bedrooms, a hall, a bathroom, a kitchen and a living room.

Como sería a vosa casa perfecta?

Esta foi a pregunta que lle platexei aos rapaces de 3º. Asi que… Por que non nos convertimos en diseñadores de interiores?

DSC_0759Nesta ocasión, tiveron que traballar en parellas para diseñar o cuarto dos seus soños. Tiñamos unha casa enorme con seis cuartos valeiros: dúas habitacións, unha entrada, un baño, unha cociña e unha sala.

First of all, I put twelve pieces of paper in a box, two for each room of the house and they chose one in order to form the pairs.Next, each group wrote on a paper the furnitures they’d like to have in their room and then, they looked for them in different magazines.DSC_0792

Primeiro, coloquei doce pedaciños de papel nunha caixa, dous por cada cuarto e eles escolleron un para formar as parellas. Logo, cada cada parella escribiu nun papel os mobles que lles gustaría ter no seu cuarto e os buscaron en distintas revistas.

 

DSC_0791

Finally, they had to agree about the desing , stick the furnitures on their room and write the description. Here you have their perfect house.

Finalmente, tiveron que porse dacordo no diseño, pegar os mobles  e por o diseño por escrito. Aquí tendes a súa casa perfecta.

 

 

DSC_0784I think this activity provides students with different skills a great opportunity to participate ,at the same time as collaborating, improving, learning and enjoying.

Esta actividade ofrece unha valiosa oportunidade de participación a rapaces con distintas capacidades e habilidades ao mesmo tempo que lles permite colaborar, mellorar, aprender e divertirse.