English sounds, INFANTIL/PRESCHOOL, Kindergarten books

Dear Zoo literacy activities

“I wrote to the zoo and they sent me a…”… I would never have imagined how engaging a simple beginning of a story could be. So, Dear zoo has become in a must have book in our classroom library.

“I wrote to the zoo and they sent me a…”……nunca pensei que un comezo tan sinxelo poidera chegar ser tan atractivo para os rapaces. Así que, Dear Zoo pasa a ser un imprescindible na nosa biblioteca de aula.

Why do children love Dear Zoo? Firstly, because of its subject matter. Kids always enjoy visiting zoos, talking about their pets, seeing animals on TV or wacthing animation films like Madagascar.

Por que lle gusta tanto? En primeiro lugar, pola súa temática. Os cativos gozan visitando zoos, falando das súas mascotas, mirando pelis de animais,…

Before reading the book, this book provided a great opportunity for activating prior knowledge while sharing experiences through simple questions like (in their mother tongue):
Who has been to a zoo? 
What was it like? 
What animals did you see there? 
What animal was your favourite? And so on. 

Asemade, antes de lelo, partindo dunha serie de preguntas na lingua materna, permitiunos compartir experiencias e activar coñecementos previos.

Secondly, because of its simple, repetitive and funny language. The lift-the-flaps make it engaging and suspenseful read both ways. After reading it a couple of times, children involved in the story naming the animals in the cages or moving like the animals.

En segundo lugar, grazas a súa linguaxe simple, repetitiva e divertida. As solapas fan que os rapaces sen enganchen a historia grazas ao suspense que provoca intentar adiviñar que hai dentro de cada gaiola. Despois dun par de lecturas en voz alta, todos querían dicir o nome dos animais ou imitar o seu movemento, o que os fixo partícipes da historia.

Thirtly, because of the vocabulary that allows us to talk about. It provided not only the opportunity for learning animal words in a fun way, but practising colours and adjectives, comparing animals or making different conecctions. I read the book aloud, page by page and then I paused and asked children if they were able to name or point to something that was big or heavy or someone in the class who was tall or grumpy. 

Por último, o vocabulario. Dear zoo no só nos dou a oportunidade de aprender o vocabulario dos animais dun xeito divertido senón que nos permitiurepasar as cores e adxectivos. comparar animais e establecer diferentes conexións. Parando en cada páxina, pedinlles que sinalaran obxectos da aula grandes ou pesados ou a alguén que fora alto ou algo gruñón.

Moreover, we focused on how letters sound. Reading is not an aim in kindergarten but teaching letter sounds is one essential step in teaching kids to read. This can be done in various ways, but one of the most effective methods is to use flashcards.

Ademais, centrámonos en aprender o son das letras. Aprender a ler non é un obxectivo de Ed. Infantil pero recoñecer o son das letras é un paso esencial para aprender a ler, sobre todo empregando tarxetas.

 PHONEMIC AWARENESS & WORD RECOGNITION

INITIAL LETTERS & TRACING

Art Crafts, Winter Project

LOVE POLAR BEARS

Valantine’s Day is here and our polar bear is in love!

This is one of the most famous winter celebration so, we decided to involve Valantine’s Day in our winter project. We celebrated it in class with some cute artcrafts.

CLICK TO GET THE PRINTABLES

Love bears 3D krokotak

Love bears card krokotak

Kindergarten A

Kindergarten B

Winter Project

Polar Bear. What do you see?

Winter is here, and with it comes an opportunity to incorporate meaningful winter activities in our classrooms! 

I’m excited to share with you some amazing winter themed resources for your classroom! Here you have some activities to introduce this topic in kindergarten. 

WINTER LITERACY ACTIVITY

Read!

Children love Eric Carle’s books because his books always offer children the opportunity to learn something about the world around them through simple stories and wonderful illustrations.

Below is an adapted book based on Eric Carle’s “Polar Bear. What do you hear?”. Upon reading, learners can identify animals, winter activities and numbers.

WINTER MOVEMENT ACTIVITIES

For added fun, use these winter activities yoga to stretch together as a class!

Get ready to roll, slide, clap and bounce in this winter snowman brain break and movement activity “Snowman Dance”. Kids movement activity for winter and January music and movement activities by Sandra at Sing Play Create.

WINTER MATH ACTIVITIES

Make practicing visual discrimination and counting lots of fun with this winter themed activity

SNOWFLAKE ART CRAFT

A great snowflake crafts for kids are simply by buttons, take a sheet of cardboard, carve it out in the shape of a snowflake, stick a white sheet to it, then just stick some beautiful button to it or the glittered buttons

WINTER SONGS

Little Snowflake brings together the same team that created the Twinkle Twinkle Little Star video to tell a short story of a snowman brought to life by the magic and beauty of snowfall. As he tries to ice skate, he learns the value of perseverance and teamwork. Along the way, we get to learn and review parts of the body (head, nose, hand). I hope you love it!

Good books to read in winter

Must-Read Books About Winter for Kids

It’s winter!

Winter is here packed with terrific surprises-snow days, building snowmen, having snow fights and drinking hot chocolate by the fireplace. It’s time to snuggle on the sofa and read a great book on chilly winter days.

Chegou o inverno cheo de fantásticas sorpresas-días de neve, construcción de monecos de neve, loita de bolas e chocolate quente ao carón da lareira. É tempo de aniñarnos no sofá e ler un bo libro nos fríos días do inverno.

I love having some themed books for each season and holiday on display to read in my lessons.

Encántame ter cada nova estación ou festividade unha escolam de libros preparados para ser lidos durante as miñas clases.

Here you have some of our favourite winter books.

Aquí tendes unha lista dalgúns dos nosos libros favoritos sobre esta estación.

Snow by Uri Shulevitz

This is a cute book about a little boy with a dog believes that one snowflake can mean much more. It’s a simple text with great illustrations. The pictures tell more of the story. This book a great addition to your library. 

Este é un lindo libro sobre un neno pequeno cun can que cre que un floco de neve pode significar moito máis. É un texto sinxelo con excelentes ilustracións. As imaxes contan máis da historia. Este libro é unha gran adición á súa biblioteca.

The First Day of Winter by Denise Flemming

This book gives a fun twist on The Twelve Days of Christmas. The story takes you on a 10 day snowman building adventure.

Este libro dálle un xiro divertido aos Doce Días de Nadal . A historia lévache a unha aventura de construción de bonecos de neve de 10 días.

Froggy Gets Dressed by Jonathan London

Froggy wakes up to snow and wants to go out and play. He learns what to wear to stay warm in the cold weather.


Froggy espértase con neve e quere saír a xogar. Aprende que poñerse para manterse quente no clima frío.

Winter Seasons by Alie Busby

In this child-centred book Winter Seasons by Alie Busby (one of 4) the season is explored inside and outside through the senses and play. This is another book ideal for toddlers and young preschoolers.


Neste libro Winter Seasons de Alie Busby (un de 4), centrado nos nenos, explórase a estación por dentro e por fóra a través dos sentidos e o xogo. Este é outro libro ideal para nenos pequenos e nenos en idade preescolar.

That’s not my Snowman by Fiona Watt

This is a wonderful book which includes bright pictures with patches of different textures. Designed to develop sensory and language awareness, babies and toddlers will delight in turning the pages and touching the textured patches.

Este é un libro marabilloso que inclúe imaxes brillantes con parches de diferentes texturas. Deseñado para desenvolver a conciencia sensorial e da linguaxe, os bebés e os nenos pequenos deleitaranse ao pasar as páxinas e tocar os parches texturizados.

The Snowman by Raymond Briggs

One December morning, James is thrilled to wake up to see snow falling. He spends the whole day making his perfect snowman; he has coal eyes, an old green hat and scarf and a tangerine nose . . .  just like the snowman from his favourite story. That night, something magical happens- the Snowman comes to life! He and James take to the skies on a magical adventure where they meet someone very special.

Unha mañá de decembro, James emociónase ao espertar e ver caer a neve. Pásase todo o día facendo o seu boneco de neve perfecto; ten ollos de carbón, un vello chapeu verde e unha bufanda e unha nariz mandarina. . . como o boneco de neve do seu conto favorito. Esa noite, sucede algo máxico: o boneco de neve cobra vida! El e James toman os ceos nunha aventura máxica onde coñecen a alguén moi especial.

Winnie in Winter by Valerie Thomas and Korky Paul

Winnie is tired of shivering in the cold and looking out at her garden covered in snow. And Wilbur is tired of frozen fur and whiskers. So Winnie uses a little magic to bring summer and sunshine to her house. But when her house becomes swamped by unwelcome visitors, she summons back the snow to make them disappear.

Winnie está cansada de tiritar de frío y mirar su jardín cubierto de nieve. Y Wilbur está cansado de la piel y los bigotes helados. Así que Winnie usa un poco de magia para traer el verano y el sol a su casa. Pero cuando su casa se ve inundada por visitantes no deseados, convoca a la nieve para que desaparezcan.

It’s Winter by Linda Glaser

A child observes the coming of winter and its effects on the weather, animals, and plants.Simple text and bold, beautiful paper sculpture convey the animal life, plant life, weather, colors, clothing, and feelings associated with the winter season.


Un neno observa a chegada do inverno e os seus efectos no clima, os animais e as plantas.O texto simple e a fermosa escultura de papel en negrita transmiten a vida animal, a vida vexetal, o clima, as cores, a roupa e os sentimentos asociados coa tempada de inverno.

Art Crafts, Christmas

Getting ready for Christmas

Christmas is here but during last week we have been getting ready to welcome Christmas.

This year, my children in kindergarten have been learning and singing this cute song about Santa which has helped them practice basic prepositions of place in a super fun way. Below is the video for you to sing it and practise it at home.

We also made our own Santa artcrafts to take home. Aren’t they cute?

Christmas, Christmas readings

ᖴᥲtᖾᥱɾ ᙅᖾɩɾ⳽tຕᥲ⳽ ᥒᥱᥱᑯ ᥲ ωᥱᥱ

It’s Christmas time🎄 , so in our English lessons we’ve been reading and working on funny story of what happened to  🎅🏻 Father Christmas one Christmas Eve.

 📢 You can listen to it as many times as you want as well as play with this genially created by Olga Pérez Roffes.

PRESCHOOL PROJECTS

Autumn adventure

Last week, we came across a wonderful book We’re Going on a Leaf Hunt by Steve Metzger and children enjoyed climbing a tall, tall mountain; going through a dark, dark forest; going around a swooshing, swooshing waterfall and rowing in a cold, cold lake. It was so exciting that we decided that we would have to explore too and find colourful leaves.

A semana pasada, decubrimos un marabilloso libro We’re Going on a Leaf Hunt  de Steve Metzger e os cativos gozaron escalando unha motaña moi alta: atravesando un escuro bosque;rodeando unha rumorosa fervenza e vogamos nun frío lago. Foi tan emocionate que decidimos que teríamos que sair a explorar e buscar coloridas follas.

Before starting our adventure, we talked about how leaves change in autumn. It is a good opportunity to learn new colours and sizes in English.

Antes de comezar a nosa aventura, falamos un rato de como mudan as follas no outono. É unha boa moportunidade para aprender novas cores e tamaños en inglés.

And then the hunt was on! But we weren’t alone. Children in Level 6 helped us. We were so lucky!

Of couse, we had to learn them our leaf hunt chant.

E logo dou comezado a nosa pescuda! Pero non estivemos sós pois os rapaces e rapazas de sexto nos axudaron. E por suposto, tivemos que ensinarlles a nosa canción para buscar follas de outono.

Back to school, it was time for a fun easy autumn craft activity :LEAF RUBBIBG.

We needed fresh leaves, autumn colour wax crayons (red, yellow, orange, brown) and paper. Students placed leaves under a paper and rubbed the crayons back and forth on top of the paper where the leaves were placed (lay crayon flat). We were soon able to see the shape, stem, and veins of the leaves appear on the paper. It was trully magical!

De volta ao cole, fixemos unha sinxela e divertida actividade manual: estampamos follas. Para facelo, necesitamos as follas que atopamos, ceras coas cores do outono e papel. Os rapaces e rapazas de sexto axudáronnos a pegar e colocar as follas . Logo, puxemos un papel por riba e frotamos coas ceras por toda a folla . Pronto foron aparecendo as distintas partes das follas que tiñamos debaixo do papel. Foi case máxico!

We are so proud of our works of art that we displayed them in the corridor.

Quedamos tan orgullosos do noso traballo que fixemos unha pequena exposición no corredor .

Fall is a wonderful time of year to get out and explore the world around you!

REMEMBER!

yourdictionary.com
Autumn projects, Good books to read in autumn

We’re going on a leaf hunt

It’s time to say “bye-bye summer” and “hi autumn”. The days are shorter and the nights are cooler, but leaves are turning yellow, red, brown and orange, filling the forest with wonderful colours. It’s time to welcome this new season into our classroom and take the opportunity autumn gives us to plan a leaf hunt.

But before starting our new adventure, we chose one of the most popular books for younger kids with a catchy song and fun illustrations perfect to pair with this activity is We’re Going on a Leaf Hunt by Steve Metzger.