Art Crafts, Winter Project

I’m turning blue……Winter is here

 

Winter is about to finish and I don’t want to say it goodbaye without looking back over the last month and remembering some significant moments we have spent working on our Winter Project.

This topic was explored through songs, games and art crafts which allowed them to learn a lot of things related to this season (clothes, weather, instructions, numbers, colours, feelings,..) in an easy and  fun way.

And there’s nothing like a snowball fight with them to put a giant smile on their faces.

 


Here you have a brief summary of our project.

O inverno está a piques de rematar e non  quero despedilo sen antes botar unha ollada ao traballo que estivemos facendo este último mes co noso proxecto sobre o inverno. A través de cancións, xogos e manualidades traballamos esta temática e aprendemos conceptos relacionados con esta estación(o tempo, a roupa,…), instruccións e revisamos as cores e os números dun xeito sinxelo e divertido. Pero asegúrovos que non hai nada mellor que unha guerra de bolas de neve para arrancar un gran sorriso aos cativos. Comprobado!!!!!

Autumn projects

Autumn project review

6a090d35bf6538dfce4791d609d22e46

Winter is here again! But Autumn left in kindergarten a wide variety of fun activities, crafts, songs , TPR activities and a colourful story called “Brown Bear, What do you see?”

O inverno xa voltou pero o outono nos deixou unha chea de actividades, cancións e un maravilloso conto titulado “Brown Bear, What do you see?”

2018-12-22_1928Based on an Eric Carle’s story published in 1967, I designed this story to help children associate colours and meaning to objects through colourful pictures and a simple repetitive language. This rhythmic story is a perfect introduction to looking and learning about colours, numbers, animals and other common fall things.

Seguindo a idea de Eric Carle, diseñei este conto para axudar aos rapaces a asociar as cores e significado de distintas palabras relacionadas con esta estación a través de imaxes moi coloridas e empregando unha linguaxe repetitiva.

After working with this book, my children were able to tell the story and sing the song by their own. It was fantastic!

Ao final, foron quen de contarme e interpretar as cancións eles soiños. O resultado foi maravilloso!

This project offers a wide range of math, literary skills,working across the curriculum to incorporate play, imagination and art.

pizap.com15455124969971.jpg

Beginning sounds and ABC

 

pizap.com15455126493982.jpg

Counting, sizes and patterns

 

pizap.com15455128372183.jpg

Discovering autumn colours

 

pizap.com15455129787944.jpg

Talking about our preferencies

 

GOOD BOOKS TO READ, Greetings, INFANTIL/PRESCHOOL, Kindergarten books

Spot goes to school

We are back to school again and, sometimes new students don’t feel confident on his first day. Spot Goes to School,a classic Spot book by Eric Hill, gives teachers the opportunity to deal with this important issue going through several emotions on Spot’s first day .

Estamos outra vez de volta e, ás veces, os novos añlumnos non se sinten coa confianza suficiente para afrontar esta nova etapa. Spot goes to school de Eric Hill, nos ofrece aos mestres a oportunidade de tratar este importante tema a través das emocións deste persoaxe no seu primeiro día de clase.

 

9780141343785Spot Goes to School is a lovely lift the flap board book which introduces some of the activities that take place in a school, the vocabulary related to school objects, instructions, greetings and goodbyes,and so on.

Spot goes to school é un maravilloso libro desplegable que nos permite traballar o vocabulario relacionado coas aulas, as actividades que se desenvolven no cole, as presentacións, os saudos e despedidas, etc…

 

“The Secret Name”, an idea from Heidi Songs, is our first kindergarten project this year.  It’s a quick and fun project that is just perfect for the beginning of the school year, and there is almost no prep at all! You only have to write your kid’s name on a white cardstock using  a white  watercolor crayon resist (Crayola brand)and then, let your children paint once the white cardstock with liquid water colours(from Discount School Supply). Their names show up. It’s MAGIC!

“The Secret Name”, unha idea de Heidi Songs, é o nosos primeiro proxecto en infantil. Un rápido e curto proxecto perfecto para comezar o ano escolar e que ademais non necesita moita preparación!Unicamente tes que escribir o nome dos cativos cunha cera branca de calidade e deixalos que pinten por riba con pintura de auga (só unha capa). Os seus nomes apareceran por arte de maxia!

 

Photo Editor: Pizap

5 year old worksheets

 

 

Amazing maths:Etwinning project, INFANTIL/PRESCHOOL, PRESCHOOL PROJECTS

Amazing maths! A new eTwinning project in Kindergarten

fullscreen_capture_992013_84652_am_optAmazing maths! Creating funny math activities in kindergarten is the new eTwinning project in which my kindergarteners are participating this school year together with other children from different European countries.

Do maths for maths has little interest.For this reason, all of the teachers who participate in this project want to play  with maths in a funny or artistic way and creating math activities for the others.

Amazing maths! Creating funny math activities in kindergarten é o novo proxecto no que os nenos de infantil van a participar este curso xunto con outros rapaces de distintos países europeos.

Facer matemáticas polas matemáticas non ten interese algún. Por iso, todos os mestres que participamos neste proxecto queremos xogar coas matemáticas dun xeito divertido ou artístico e crear actividades para os demais.

The theme for October and November is “Shapes are everywhere, let’s play with them (can be linked with Art)”

O tema para ouctubro e novembro é “As figura xeométricas están por todas partes, xoguemos con elas (podemos relacionalas co arte).

vassily-kandinskyMy students have just discovered that shapes are everywhere even in art. So during these months, we are going to work with a Russian artist called Wassily Kandinski, one of the founding fathers of Abstract Art.Kandinsky’s early paintings were landscapes that were heavily influenced by Impressionist artists . But about 1909 Kandinsky began to think that shapes and colours alone could be art. Kandinsky felt that he could express feelings and music through colours and shapes in his paintings.  The shapes he was most interested in were the circle, triangle, and the square. He thought the triangle would cause aggressive feelings, the square calm feelings, and the circle spiritual feelings.
Os meus rapaces acaban de descubrir que estamos rodeados de figuras xeométricas. PorBlue Painting by Wassily Kandinsky OSA468 iso, durante estes meses imos traballar cun artista ruso chamado Wassili Kandinsky, un dos pais do arte abstracto.Os primeiros traballos de Kandinski foron paisaxes influenciados polos Impresionistas pero, polo 1909 comenzou a pensar que as figura e as cores podían ser arte. Kandinski sentía que podía expresar sentimentos e música a través das cores  a das figuras nas súas obras. As figuras nas que máis interesado estaba eran o círculo, o triángulo e o cadrado. Pensaba que o triángulo causaría sentimentos agresivos, o círculo sentimentos de sosiego e o círculo sentimentos espirituais.

 

Here you have our first activities.

INFANTIL/PRESCHOOL, PRESCHOOL PROJECTS, Winter Project

Winter project in Kindergarten

Before going on Easter holiday, my 5-years-old children would like to show you what they did during this term.I have to say that it has been a great experience for everybody and  I am very proud of what they have achieved. Congratulations!!!!

Anter se sair de vacacións de Pascua, os meus rapaces de 5 anos queren mostrarvos o que fixeron durante este trimestre. Teño que dicir que foi unha experiencia increíble e que estou moi orgullosa do que acadaron. Felicidades!!!

Winter Project from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Click on the picture to take a look at their work.

Clicade na imaxe para botarlle unha ollado ao seu traballo.

invierno

To see more post related to this project click on the picture.
Para ver as entradas relacionadas co proxecto, clicade na imaxe.