feelings, Good Books for the first day of school, INFANTIL/PRESCHOOL, The Colour Monster

The Colour Monster Goes to School

Every new school year we start school with a suitcase full of books and stories especially selected for enjoying and learning at the same time.

Our first book was The Colour Monster Goes to School, a perfect story for the first day of school because everybody ever felt like The Colour Monster does….excited and nervous when he arrives , wondering what school will be like.

Como cada ano, comezamos o curso cunha maleta chea de libros escollidos especialmente para aprender e gozar. O noso primeiro libro titúlase The Colour Monster Goes to School, unha historia perfecta para os primeiros días de cole. Porque….sabesde? Quen non se sentiu algunha vez como o monstro de cores, vnervioso e excitado preguntándonos como sería o cole?

It’s perfect to introduce the vocabulary related to school objects and facilities, colours, actions, …

Ademais é perfecto para presentar o vocabulario dos distintos espazos do cole e dos obxectos da clase, así como para traballar as cores, accións,…

After reading the story, my preschoolers created different signs for our classroom and other facilities at school. They were really thrilled with the idea of giving the other teacher their signs. And so were teachers!!!

Despois de ler o conto, os meus rapaces crearon uns carteis para a nosa clase e outras clases e espazos do cole. Non sabedes o encantados que estaban por agasallar aos profes cos seus traballos. E os profes tamén!!!!!

This activity also allowed us to connect, for the first time, sounds and letters in English through facial gestures and body movements.

Esta actividade premitiunos conectar por primeira vez os sons e as letras en inglés empregando movementos e xestos.

This year, we are participating in a Etwinning project with other European schools called You feel, I feel. So, it was a good opportunity for us to work with emotions (HAPPY, SAD, NERVOUS) and discover when and why we feel as we do. And …Do you know? We all are happy to be at school again!!!!

Este ano estamos participando nun proxecto Etwinning con outros colexios europeos chamado You feel, I feel. Asi que, foi unha boa oportunidade para traballar as emocións e descubrir cando e por que me sinto como me sinto. E sabedes? Estamos felices de estar no cole de novo!!!!!

1º ciclo, 2º ciclo

Calendar journal

I love starting each lesson with a short routine , but I’m not always sure that the kids are listening and getting much out of it.So, this year we started using a calendar journal template daily to help me assess rather my students are understanding the calendar time. As the weeks progress, I realized that students understand the concepts and they feel confident enough to complete the calendar journal by themselves.

This simple sheet gives us a review of that days most basic skills and reinforce calendar and number skills.

Skills Assessed:

-Days of the Week

-Months of the Year

-Today’s Date

-Weather

-Letter Review and Writing

-Number Review and Writing

-Colour Review

-Feelings

CLICK ON THE LINKS TO DOWNLOAD THE TEMPLATES from Level 1 to Level 4.

I laminated as many templates as students in each level and they use liquid chalk markers to complete them.


Este ano comezamos usar unha plantilla durante a nosa rutina diaria que me axudou a comprobar se realmente entendían o que estabamos a facer. Esta plantilla permítenos revisar todos os días as habilidades básicas (listening, speaking, reading, writing) e conceptos básicos coma as cores, días, meses, o tempo metereolóxico, os sentimentos….. e. cada semana que pasa, doume conta de que imos afianzando os diferentes conceptos e que van gañando a suficiente confianza para realizar a rutina eles solos á vez que pasamos un bo rato.

1º ciclo, Halloween.

Emotional Pumpkins

Halloween is here again!!!!!!!!! We can’t have Halloween withoot PUMPKINS…..

Pirate Tobee and Caitie decide carve different faces in their pumpkins, but first we should practise counting by singing a song about different pumpkins faces called “5 Little Pumpkins!. Pirate Tobee loves the song. Enjoy it!!!

Are you ready to make some faces and sing along with these pumpkins?

Click on the pictures and download some resources from Super Simple Songs and play at school or at home!

FIVE LITTLE PUMPKINGS FLASHCARDS

FIVE LITTLE PUMPKINS WORKSHEETS

And now… are you ready to carve your own Jack-O-Lantern???? I can’t wait to see them.

feelings, INFANTIL/PRESCHOOL

Feelings

How are you feeling today? Are you happy or sad? When I’m Happy, I laugh… What about you?

Learn about feelings and emotions with Fun Kids Monsters as you sing about feeling happy, sad, angry, hungry and sleepy. Are you ready?

Our friends, Elmo and Kermit are going to talk about emotions. They are so crazy!!!!

Finally, the Puffballs from Sesame Street show us what make them happy or sad.

1º ciclo, Greetings and introductions

Greetings and introductions

Comezamos repasando as rutinas diarias e practicando algunhas preguntas e respostas para coñecer aos nosos compañeiros.

There’s nothing better than to start well the day with a funny song like this one.

How are you today? Let’s sing and dance….

 

During the first few days of school, we are going to practice how to introduce ourselves at the different levels of Primary.

In Level 1,2 and 3, a special dragon called Gogo will help us to learn the way asking and answering the name’s one. We love Gogo!

Let’s practice a little bit with a cute song from Super Simple Songs.

 

 

In Level 3. GoGo will help us to learn the counting from 1 to 10. And know the ask the age of person question: How old are you? And the answer about age?

Let’s practice a little bit with a cute song from Fun Kids English.

INFANTIL/PRESCHOOL

Snowman poem

Spring with its longer and warmer days is around the corner! But, winter has its own good things, too. One of these is to have fun playing in the snow and making snowmen with our friends or family. Why don’t enjoy winter at school?

That’s why, my 6th Grade Infants School worked this topic what allowed them to learn about feelings, weather, winter clothes, numbers, and so on, through poetry.

Here you have the final products of this brief school project.

 

1º ciclo, My family, Portfolio

Portfolio: My family

Children love talking about their families so I can say that this is one of the portfolios in which children are most interested in. With this small project, they enjoy drawing and ,as the same time, the can practise how to introduce people and how to talk about  feelings. At the end of this work, they feel really proud of their works because their families are the centre of their world. Listen to them.

Aos rapaces encántalles falar dar súas familias asi que podo afirmar que esta é un dos portfolios no que máis interesados están. Con este pequeno proxecto, gozan debuxando e´ao mesmos tempo, practican as presentacións e e como falar dos sentimentos, Ao final do proxecto, están realmente orgullosos do seu traballo pois as súas familias son o centro do seu mundo. Escoitádeos.

 

Here you have this writing resource:

 

 

1º ciclo, Portfolio, Sutdents works

Let’s talk about our families

pizap.com13955720950921During these last weeks , my students have been learning how to introduce people and how to express feelings. So, as final task, we decided to bring school our families. Each student had to create a poster with photos of his/her family to introduce it. The children became  directors of their activity because they had to decide what  feelings should be expressed by each member of their families. 
 pizap.com13955225763471Durante estas últimas semanas, os rapaces de 1º estiveron aprendendo como presentar as persoas e como expresar sentimentos.Así que, como tarefa final, trouxemos ás nosas familias ao colexio. Cada rapaz tivo que crear un poster con fotos da súa familia para presentarla. 

 

pizap.com13955228452861Os rapaces convertíronse en directores da súa actividade pois tiñan que decidir que sentimento debería  expresar cada membro da súa familia.

pizap.com13955215634231

 

 

 

 

Here you have some presentations. Great job María, Manuel and Sarai!!!!!! 🙂

 

GOOD BOOKS TO READ, One fish two fish blue fish red fish

One fish, two fish, blue fish, red fish

red fishOne Fish Two Fish Red Fish Blue Fish is a book written by Dr. Seuss in 1960. It’s a  simple rhyming book for learner readers that  had a way of teaching the broadest of concepts with the simplest of language. One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish teaches numbers, colours, opposites, feelings, and nonsense words.

One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish é un libro escrito por Dr Seuss en 1960. É un sinxelo libro rimado para os 1º lectores que permite ensinar unha grande cantidade de conceptos coa linguaxe máis sinxela. Permite ensinar as cores, os números, os contrarios, os sentimentos e palabras sen sentido.

Take a look at this video.

Here you have some free Printable One Fish Two Fish Games & Activities

2014-01-14_2320