English sounds, INFANTIL/PRESCHOOL, Kindergarten books

Dear Zoo literacy activities

“I wrote to the zoo and they sent me a…”… I would never have imagined how engaging a simple beginning of a story could be. So, Dear zoo has become in a must have book in our classroom library.

“I wrote to the zoo and they sent me a…”……nunca pensei que un comezo tan sinxelo poidera chegar ser tan atractivo para os rapaces. Así que, Dear Zoo pasa a ser un imprescindible na nosa biblioteca de aula.

Why do children love Dear Zoo? Firstly, because of its subject matter. Kids always enjoy visiting zoos, talking about their pets, seeing animals on TV or wacthing animation films like Madagascar.

Por que lle gusta tanto? En primeiro lugar, pola súa temática. Os cativos gozan visitando zoos, falando das súas mascotas, mirando pelis de animais,…

Before reading the book, this book provided a great opportunity for activating prior knowledge while sharing experiences through simple questions like (in their mother tongue):
Who has been to a zoo? 
What was it like? 
What animals did you see there? 
What animal was your favourite? And so on. 

Asemade, antes de lelo, partindo dunha serie de preguntas na lingua materna, permitiunos compartir experiencias e activar coñecementos previos.

Secondly, because of its simple, repetitive and funny language. The lift-the-flaps make it engaging and suspenseful read both ways. After reading it a couple of times, children involved in the story naming the animals in the cages or moving like the animals.

En segundo lugar, grazas a súa linguaxe simple, repetitiva e divertida. As solapas fan que os rapaces sen enganchen a historia grazas ao suspense que provoca intentar adiviñar que hai dentro de cada gaiola. Despois dun par de lecturas en voz alta, todos querían dicir o nome dos animais ou imitar o seu movemento, o que os fixo partícipes da historia.

Thirtly, because of the vocabulary that allows us to talk about. It provided not only the opportunity for learning animal words in a fun way, but practising colours and adjectives, comparing animals or making different conecctions. I read the book aloud, page by page and then I paused and asked children if they were able to name or point to something that was big or heavy or someone in the class who was tall or grumpy. 

Por último, o vocabulario. Dear zoo no só nos dou a oportunidade de aprender o vocabulario dos animais dun xeito divertido senón que nos permitiurepasar as cores e adxectivos. comparar animais e establecer diferentes conexións. Parando en cada páxina, pedinlles que sinalaran obxectos da aula grandes ou pesados ou a alguén que fora alto ou algo gruñón.

Moreover, we focused on how letters sound. Reading is not an aim in kindergarten but teaching letter sounds is one essential step in teaching kids to read. This can be done in various ways, but one of the most effective methods is to use flashcards.

Ademais, centrámonos en aprender o son das letras. Aprender a ler non é un obxectivo de Ed. Infantil pero recoñecer o son das letras é un paso esencial para aprender a ler, sobre todo empregando tarxetas.

 PHONEMIC AWARENESS & WORD RECOGNITION

INITIAL LETTERS & TRACING

CHALLENGES

Challenge in Level 1

Some days ago,I discovered an amazing blog with lots of great ideas and activities called Our English Class, a Primary English blog from Ceip Pasico Campillo in Murcia and I felt in love with all the challenges the children have to do. So, I’ve  decided to challenge my students in Level 1 and their families.

Fai uns días, descubrín un blogue moi interesante cunha chea de ideas e actividades fantásticas, Our English Class, do CEIP Pasico Campillo de Murcia. Encántoume unha actividade chamada Challenge asi que decidín retar aos nenos e nenas de 1º e ás súas familias.

For this challenge you need:

-A mobile phone.

-Some toys you have at home( skipping rope, book, scooter, skateboard, doll, ball, kite, bike)

1- Watch this video and create a similar one about the toys you have got.

2-  When you finish, send me a whastapp with your videos.

I can hardly wait to see all your fantastic videos!!!!!

WattsEnglish method

Fun English in Level 1

wattsenglish-logoSe estades buscando unha maneira diferente e amena de ensinar inglés en infantil e nos primeiros cursos de primaria, Wattsenglish ofrece múltiples recursos para que as clases de inglés sexan atractivas e divertidas e non se convirtan nunha experiencia traumática. Que chames a porta e lles saúdes cun “Hello! Time for English!”e se acerquen contentos porque hai clase de inglés é o mellor indicador de que imos a aproveitar o rato que imos a pasar xuntos. Neste senso o xogo é o pilar fundamental onde sustentar a súa aprendizaxe. O movemento, unha dose grande de maxia e unhas cantas risas fan o resto. Que sintan a necesidade de comunicarse en inglés e gañen en seguridade é o primeiro obxectivo a acadar nestas idades.

Neste lugar de internet podes atopar unha sección para os nenos, WOW ENGLISH, un canal de youtube con cancións e contos sinxelos con moitos xestos e imaxes para practicar o vocabulario e aquelas estructuras lingüísticas máis comúns a través da repetición.

Ademáis conta cunha sección para teachers, WATTS ENGLISH, con banco de actividades e xogos, así como recomendacións didácticas que aínda que parecen que non son moi innovadoras, aos rapaces lles encantan xa que o humor, as actividades de movemento de listening e speaking, a importancia que se lle da ás estructuras lingüísticas e non so ao vocabulario e o planteamento inicial de pasalo ben están presentes en tódolos recursos.

Tomando como referencia unha demostración de actividade que ofrece esta páxina, traballamos en 1º de Primaria e Infantil  os adxectivos (big/small/old/new), as cores e a estructura It’s…. para describir xoguetes. Para iso, pedímoslle prestadas unhas pelotas ao profe de ximnasia que nos deron moito xogo.

 

Halloween readings, Halloween., INFANTIL/PRESCHOOL

Go Away, Big Green Monster activities

“Go Away, Big Green Monster” is the second book I have chosen this year to be read and teach in preschool.

“Go Away, Big Green Monster” é o segundo conto escollido este ano para traballar na aula.

I really love this book. First of all, because it´s a great chance to have some Interactive Reading, let the children shout out each order: “Go Away Ears”, “Go Away Mouth”… every time something disappears.

Encántame este conto. Primeiramente porque permite traballar a lectura interactiva cada vez que unha parte do monstro desaparace ao permitir aos rapaces berrar “Go Away Ears”, “Go Away Mouth”.

On the other hand, it’s a great way to teach or review basic vocabulary (body parts)and adjectives (colours, size)because it gives the children a chance to interact with words in a meaningful way. After working with this book, children will be able to remember and use these words later on in day-to-day situations.

Por outro lado, é unha boísima maneira de traballar vobabulario básico e adxectivos permitindo que os rapaces aprendan palabras novas de xeito significativo asegurándonos de que as recordarán e usarán  máis tarde noutras situacións cotidianas.

After reading this book, the story can be reenacted by the following follow up activities and, as the same time, the vocabulary and expressions can be worked in a fun way.

Ademais, este conto permite que, despois da súa lectura, poidamos recrealo a través de distintas actividades, traballando o vocabulario e as expresións dun xeito ameno.

Big Green Monster worksheets

Online Photo Editor | piZap | Free Photo Editor & Collage Maker

 

Big Green Monster box

Online Photo Editor | piZap | Free Photo Editor & Collage Maker

Online Photo Editor | piZap | Free Photo Editor & Collage Maker

Templates, cliparts and ideas from: http://www.makinglearningfun.com/themepages/BigGreenMonster.htm

ACTIVITIES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sequence Cards for Go Away Big Green Monster

  Literary and maths activities

  Flip Book Matching for Big Green Monster

  Visual recognition activities

Big Green Monster crafts

Online Photo Editor | piZap | Free Photo Editor & Collage Maker