2º ciclo, level 4, level 4, Surveys

World Mission 2: A TV interest survey

World Mission 2 is completed in Level 4.

In this new mission, students found out about TV interest in their class and wrote a short report.To do so, they had to beat different levels:

 • Level 1: Write a questionare
 • Level 2: Interview a friend
Level 2: Interview
 • Level 5: Give an oral presentation

CLICK HERE TO DONWLOAD WORLD MISSION 2 RESOURCE

1º ciclo, Abilities, Art Crafts

Can you…? spinners

I love using spinners because of the benefits of using then as a learning resource.

 • Spinners provide a fun and exciting way of helpling kids practice vocabulary or structures as they see it more as a game.
 • Word recognition helps develop reading ability faster.
 • They can be used anywhere at home, at school or even in the car.

If you are teaching how to ask about abilities, you can use this Can you…? spinner. It focuses on the vocabulary worked in our unit 2:sing, ride a bike, make models, juggle, play the guitar, do karate, dance and paint, but one blank spinner template is avaliable if you want your kids desing their own wheel.

Encántame usar as ruletas polos beneficios que teñen como recurso educativo.

 • As ruletas proporcionan unha forma divertida e emocionante de axudar aos nenos para practicar o vocabulario e as estruturas xa que o ven máis como un xogo.
 • O recoñecemento das palabras axuda a desenvolver a habilidade lectora máis rápido.
 • Podémolas usar onde queiramos; no cole, na casa, no coche,..

Se queres traballar na aula como preguntar polas habilidades , podes empregar este recursos. O vocabulario empregado é o que estamos a traballar na aula pero tes unha versión en blanco se queres que os alumnos deseñen eles mesmos a súa ruleta.

GET THE FREE PRINTABLE

2 versions are included.

Version 1: This is probably the most basic way to make a spinner! Simply poke a pencil through your card game disc and spin it like a top. The good thing about this method is that every child in your class can have their own spinner. However, I have found that the hole in the middle of the card quickly starts to widen and the disc falls down.

Versión 1: Esta é probablemente a forma máis básica de facer unha ruleta! Simplemente insira un lapis a través do seu disco de xogo de cartas e víreo como unha buxaina. O bo deste método é que cada neno da túa clase pode ter a súa propia ruleta. Con todo, descubrín que o orificio no medio da tarxeta comeza a alargarse rapidamente e o disco cae.

Version 2:This is one of the easiest and most effective ways to make a home-made spinner, and my personal favourite! Cut out the top and bottom part of the spinner.Punch a hole through the middle (top and bottom part) and insert a brass paper fastener through the holes on both top and bottom part and children can play with their classmates.

Versión 2: Esta é unha das formas máis fáciles e efectivas de facer unha ruleta caseira, e a miña favorita! Recorta a parte superior e inferior da roda xiratoria. Faga un burato no medio (parte superior e inferior). Insira o cravo a través dos buracos na parte superior e inferior e os rapaces xa poderán xogar cos seus compañeiros.

Winter Project

Polar Bear. What do you see?

Winter is here, and with it comes an opportunity to incorporate meaningful winter activities in our classrooms! 

I’m excited to share with you some amazing winter themed resources for your classroom! Here you have some activities to introduce this topic in kindergarten. 

WINTER LITERACY ACTIVITY

Read!

Children love Eric Carle’s books because his books always offer children the opportunity to learn something about the world around them through simple stories and wonderful illustrations.

Below is an adapted book based on Eric Carle’s “Polar Bear. What do you hear?”. Upon reading, learners can identify animals, winter activities and numbers.

WINTER MOVEMENT ACTIVITIES

For added fun, use these winter activities yoga to stretch together as a class!

Get ready to roll, slide, clap and bounce in this winter snowman brain break and movement activity “Snowman Dance”. Kids movement activity for winter and January music and movement activities by Sandra at Sing Play Create.

WINTER MATH ACTIVITIES

Make practicing visual discrimination and counting lots of fun with this winter themed activity

SNOWFLAKE ART CRAFT

A great snowflake crafts for kids are simply by buttons, take a sheet of cardboard, carve it out in the shape of a snowflake, stick a white sheet to it, then just stick some beautiful button to it or the glittered buttons

WINTER SONGS

Little Snowflake brings together the same team that created the Twinkle Twinkle Little Star video to tell a short story of a snowman brought to life by the magic and beauty of snowfall. As he tries to ice skate, he learns the value of perseverance and teamwork. Along the way, we get to learn and review parts of the body (head, nose, hand). I hope you love it!

Good books to read in winter

Must-Read Books About Winter for Kids

It’s winter!

Winter is here packed with terrific surprises-snow days, building snowmen, having snow fights and drinking hot chocolate by the fireplace. It’s time to snuggle on the sofa and read a great book on chilly winter days.

Chegou o inverno cheo de fantásticas sorpresas-días de neve, construcción de monecos de neve, loita de bolas e chocolate quente ao carón da lareira. É tempo de aniñarnos no sofá e ler un bo libro nos fríos días do inverno.

I love having some themed books for each season and holiday on display to read in my lessons.

Encántame ter cada nova estación ou festividade unha escolam de libros preparados para ser lidos durante as miñas clases.

Here you have some of our favourite winter books.

Aquí tendes unha lista dalgúns dos nosos libros favoritos sobre esta estación.

Snow by Uri Shulevitz

This is a cute book about a little boy with a dog believes that one snowflake can mean much more. It’s a simple text with great illustrations. The pictures tell more of the story. This book a great addition to your library. 

Este é un lindo libro sobre un neno pequeno cun can que cre que un floco de neve pode significar moito máis. É un texto sinxelo con excelentes ilustracións. As imaxes contan máis da historia. Este libro é unha gran adición á súa biblioteca.

The First Day of Winter by Denise Flemming

This book gives a fun twist on The Twelve Days of Christmas. The story takes you on a 10 day snowman building adventure.

Este libro dálle un xiro divertido aos Doce Días de Nadal . A historia lévache a unha aventura de construción de bonecos de neve de 10 días.

Froggy Gets Dressed by Jonathan London

Froggy wakes up to snow and wants to go out and play. He learns what to wear to stay warm in the cold weather.


Froggy espértase con neve e quere saír a xogar. Aprende que poñerse para manterse quente no clima frío.

Winter Seasons by Alie Busby

In this child-centred book Winter Seasons by Alie Busby (one of 4) the season is explored inside and outside through the senses and play. This is another book ideal for toddlers and young preschoolers.


Neste libro Winter Seasons de Alie Busby (un de 4), centrado nos nenos, explórase a estación por dentro e por fóra a través dos sentidos e o xogo. Este é outro libro ideal para nenos pequenos e nenos en idade preescolar.

That’s not my Snowman by Fiona Watt

This is a wonderful book which includes bright pictures with patches of different textures. Designed to develop sensory and language awareness, babies and toddlers will delight in turning the pages and touching the textured patches.

Este é un libro marabilloso que inclúe imaxes brillantes con parches de diferentes texturas. Deseñado para desenvolver a conciencia sensorial e da linguaxe, os bebés e os nenos pequenos deleitaranse ao pasar as páxinas e tocar os parches texturizados.

The Snowman by Raymond Briggs

One December morning, James is thrilled to wake up to see snow falling. He spends the whole day making his perfect snowman; he has coal eyes, an old green hat and scarf and a tangerine nose . . .  just like the snowman from his favourite story. That night, something magical happens- the Snowman comes to life! He and James take to the skies on a magical adventure where they meet someone very special.

Unha mañá de decembro, James emociónase ao espertar e ver caer a neve. Pásase todo o día facendo o seu boneco de neve perfecto; ten ollos de carbón, un vello chapeu verde e unha bufanda e unha nariz mandarina. . . como o boneco de neve do seu conto favorito. Esa noite, sucede algo máxico: o boneco de neve cobra vida! El e James toman os ceos nunha aventura máxica onde coñecen a alguén moi especial.

Winnie in Winter by Valerie Thomas and Korky Paul

Winnie is tired of shivering in the cold and looking out at her garden covered in snow. And Wilbur is tired of frozen fur and whiskers. So Winnie uses a little magic to bring summer and sunshine to her house. But when her house becomes swamped by unwelcome visitors, she summons back the snow to make them disappear.

Winnie está cansada de tiritar de frío y mirar su jardín cubierto de nieve. Y Wilbur está cansado de la piel y los bigotes helados. Así que Winnie usa un poco de magia para traer el verano y el sol a su casa. Pero cuando su casa se ve inundada por visitantes no deseados, convoca a la nieve para que desaparezcan.

It’s Winter by Linda Glaser

A child observes the coming of winter and its effects on the weather, animals, and plants.Simple text and bold, beautiful paper sculpture convey the animal life, plant life, weather, colors, clothing, and feelings associated with the winter season.


Un neno observa a chegada do inverno e os seus efectos no clima, os animais e as plantas.O texto simple e a fermosa escultura de papel en negrita transmiten a vida animal, a vida vexetal, o clima, as cores, a roupa e os sentimentos asociados coa tempada de inverno.

2º ciclo, level 4, WORLD MISSION

World Mission 1 in Grade 4

World Mission 1 in Grade 4 is over.

The last part of World Mission 1 involves presenting students’ works and analizing them. It “allows students to develop a deeper insight into the quality of their own work through the assessment of peers’ work. Students take responsibility for assessing the work of their peers using the assessment criteria.”

What are the pros?

 • students take responsibility for making assessment judgments and learn how to evaluate work by their peers
 • students develop the skills to reflect on and evaluate their own work
 • students learn from formulating feedback to their peers
 • students receive a broader range of feedback from multiple peer assessors, who are working on a similar task, and are at a similar stage in learning
 • students are motivated to engage with the assessment task, and to engage in dialogue about feedback

  Excerpt from the article “Peer assessment” published by Learning and Teaching Hub @Bath


  A derradeira parte da misión consiste en presentar os traballos e analizalos. Isto permite ao alumnado desenvolver unha visión máis profunda da calidade do seu propio traballo a través da avaliación do traballo dos seus compañeiros. Os estudantes asumen a responsabilidade de avaliar o traballo dos seus compañeiros utilizando os criterios de avaliación.

  Cales son as vantaxes?

  • Os estudantes asumen a responsabilidade de emitir xuízos de avaliación e aprenden a avaliar o traballo dos seus compañeiros.
  • Os estudantes asumen a responsabilidade de emitir xuízos de avaliación e aprenden a avaliar o traballo dos seus compañeiros.
  • Os estudantes aprenden formulando retroalimentación aos seus compañeiros.
  • Os estudantes reciben unha gama máis ampla de comentarios de múltiples pares avaliadores, que están a traballar nunha tarefa similar e atópanse nunha etapa similar de aprendizaxe.
  • Os estudantes están motivados para participar na tarefa de avaliación e establecer un diálogo sobre a retroalimentación.

  Estracto do artículo “Peer assessment” publicado por Learning and Teaching Hub @Bath

  Here you have the missions

  3º ciclo, Level 6, WORLD MISSION

  World Mission 1 in Grade 6

  World Mission 1 in Grade 6 is over. Although it was a long hard task, the final leaflets were awesome.

  This time our work plan promoted single and group working. The goal of this mission was not just carrying out the task, but they had to learn how to work in small groups giving their best.

  Working in a collaborative way has a variety of benefits, including increasing students’ self-esteem and responsability. And I must say that it got to know each other a little bit better and we could learn more about our skills and strengths.

  A nosa primeira misión en 6° está rematada. A pesares de que nos levou o seu, os folletos finais quedaron xenial.

  Desta volta o noso plan de traballo incluía tanto o traballo individual como en pequeño grupo. O obxectivo da misión non era soamente realizala, senón que os rapaces foran quen de traballar xuntos dando o mellor de si.

  O traballo colaborativo ten moitos beneficios no alumnado, incluindo o aumento da súa autoestima e da responsabilidade. Teño que recoñecer que nos permitíu coñecernos un pouco millor e aprender sobre as nosas habilidades e fortalezas.

   OUR SCHOOL LEAFLETS

   SHARING THE LEAFLETS